การรับประกัน

ยางรถยนต์และรถบรรทุกเบามิชลิน ซึ่งใช้ในสภาพปกติและสอดคล้องกับคำแนะนำในการบำรุงรักษาและคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัทมิชลิน จะได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันต่อความผิดพลาดในด้านการออกแบบ การผลิตและวัสดุและต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองและระยะเวลาการคุ้มครอง
ก.ยางที่จำหน่ายภายในสามปีของวันที่ผลิต
เมื่อมีการจำหน่ายยางภายในสามปีของวันที่ผลิต การรับประกันจะต้องครอบคลุมตลอดอายุการใช้งานของดอกยางตั้งต้นที่สามารถใช้งานได้หรือหกปีนับจากวันที่ผลิต แล้วแต่ว่าอย่างใดมาถึงก่อน

ข.ยางที่จำหน่ายสามปีหลังจากวันที่ผลิต
ข.ยางที่จำหน่ายสามปีหลังจากวันที่ผลิต เมื่อมีการจำหน่ายยางสามปีหลังจากวันที่ผลิต การรับประกันจะต้องครอบคลุมตลอดอายุการใช้งานของดอกยางตั้งต้นที่สามารถใช้งานได้หรือหกปีนับจากวันที่ผลิต แล้วแต่ว่าอย่างใดมาถึงก่อน

ในตอนท้ายของช่วงเวลาที่ระบุไว้ในย่อหน้า ก. และ ข. ด้านบน ให้ถือว่าการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยได้สิ้นสุดลงแล้ว

รูปแบบดอกยางดั้งเดิมที่สามารถใช้งานได้คือรูปแบบเดิมตามระดับของตัวบ่งชี้การสึกหรอของรูปแบบดอกยาง ดอกยางจะต้องเหลืออยู่ 1.6 มม.

วันที่ซื้อจะได้รับการบันทึกไว้เมื่อจดทะเบียนรถใหม่ (ในกรณีที่มีการติดตั้งยางกับรถใหม่) หรือใบแจ้งหนี้การขายยางตัวจริงหากไม่มีหลักฐานการซื้อ การรับประกันให้ถือเอาวันผลิตเป็นหลัก

สิ่งที่ไม่ได้คุ้มครอง
กรณีที่ยางรถยนต์ใช้การไม่ได้อีกต่อไป ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้จะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันนี้:

 • ได้รับความเสียหายจากอันตรายบนท้องถนน (เช่น การกรีด การรัด การฟกช้ำ การกระแทกหรือการเจาะ ไม่ว่าจะซ่อมแซมได้หรือไม่)
 • การใส่ยางที่ไม่ถูกต้อง ความไม่สมดุลหรือการซ่อมแซมที่ไม่เหมาะสมของยางและล้อ
 • การเติมลมน้อยเกินไป การเติมลมมากเกินไป และการดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้งานผิดประเภทแบบอื่นๆ
 • ความผิดปกติของกลไกในรถ เช่นการตั้งศูนย์ล้อเคลื่อน ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่ตรงแนวที่ไม่สม่ำเสมอหรือการสึกหรออย่างรวดเร็ว
 • ยางซึ่งติดตั้งหรือใช้กับวาล์ว ขอบล้อหรือล้อที่ไม่ถูกขนาดหรือไม่เหมาะสม
 • รถที่บรรทุกหนักหรือวิ่งด้วยความเร็วเกินกว่าดัชนีที่กำหนดไว้ที่แก้มยาง หรือที่ได้รับการแนะนำสำหรับรถดังกล่าว
 • การซื้อยางมือสอง
 • การเก็บรักษาอย่างไม่เหมาะสม
 • ยางรถยนต์ซึ่งไม่ได้รับการติดตั้งหรือใช้งานตามคำแนะนำด้านเทคนิคของผู้ผลิตตามที่มีการเผยแพร่เป็นครั้งคราว
 • การเกิดอุบัติเหตุ เพลิงไหม้ การระเบิดของสารเคมี การเปลี่ยนแปลงยางรถยนต์ หรือการขีดเขียนทำลายยางรถยนต์
 • ยางที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • และผลกระทบสภาพภูมิอากาศหรือจากโอโซน

เงื่อนไขและข้อยกเว้น
Wกรณีที่ยางรถยนต์ใช้การไม่ได้อีกต่อไป เนื่องจากสภาวะภายใต้เงื่อนไขของการรับประกันนี้ มิชลินอาจเลือกซ่อมแซมยาง เปลี่ยนยางในระดับที่เสมอกัน คืนเงินตามความลึกของดอกยางที่เหลืออยู่ หรือเสนอการชดเชยอื่นๆ ตามแต่นโยบายการค้าที่ประกาศไว้

การรับประกันนี้ไม่รวมถึงการจ่ายค่าชดเชยสำหรับค่าบริการ ค่าติดตั้ง และค่าถ่วงล้อ ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาสใช้รถ ความไม่สะดวก ความเสียหายเกิดขึ้นตามมาตราบเท่าที่กฎหมายกำหนด

ยางรถยนต์ที่ส่งคืนไปยังตัวแทนจำหน่ายมิชลินเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้บริโภค และมิชลินไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยางรถยนต์ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากมิชลินยางรถยนต์ที่ได้รับการยอมรับโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากมิชลินสำหรับการเรียกร้องค่าชดเชย จะกลายเป็นทรัพย์สินของบริษัทมิชลินในกรณีที่มีข้อพิพาท ผู้บริโภคจะต้องเตรียมยางที่มีปัญหาให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบเพิ่มเติม

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ตัวแทน หรือพนักงานของมิชลิน ไม่มีอำนาจในการแสดงนัยยะของการเป็นตัวแทน การให้สัญญา หรือการตกลงว่าด้วยวิธีใดก็ตามในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการรับประกันนี้ยกเว้นแต่ที่ได้รับกล่าวไว้อย่างชัดเจนในการรับประกันนี้ การรับประกันโดยนัยอื่นทั้งหมด การประกัน การเป็นตัวแทน การให้สัญญา การตกลงและส่วนความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากการละเมิดของข้อที่ได้กล่าวมาแล้ว จะได้รับการยกเว้นตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย