FIA

หลักความปลอดภัยในการขับขี่ 10 ประการของมิชลินและ FIA

ในแต่ละปี อุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุของของการตายของผู้คน 1.3 ล้านคนทั่วโลกและบาดเจ็บกว่า 50 ล้านคนองค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่าหากไม่มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตินี้ภายในปี 2030 อุบัติเหตุจราจรจะกลายเป็นสาเหตุลำดับที่ห้าที่คร่าชีวิตคนในโลกนี้บ่อยที่สุด และประมาณการว่าอาจทำให้เกิดการเสียชีวิต 2.4 ล้านรายต่อปี

การรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของสมาพันธ์ยานยนต์นานาชาติ (FIA) มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและจำกัดจำนวนการเสียชีวิตและบาดเจ็บบนท้องถนนในโลก โดยเน้นการใช้ทรัพยากรของสมาพันธ์ฯ ในการช่วยสมาชิกทั่วโลกให้ได้รับความรู้และสนับสนุนการสัญจรบนท้องถนน ยานพาหนะและพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ได้รับการสนับสนุนโดย FIA และมิชลิน กิจกรรมเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของสมาพันธ์ยานยนต์นานาชาติ (FIA) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทศวรรษแห่งกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนซึ่งเปิดตัวโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ในปี 2011-2020วัตถุประสงค์ของบริษัทมิชลินในการร่วมมือกับ FIA คือการให้ความรู้แก่ผู้ใช้ถนนเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับรถที่ปลอดภัย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับถนนสำหรับทุกคน